Algemene Voorwaarden

1 Geldigheid van de voorwaarden 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, bij Nails & Beauty 10e ter plaatse of via de webshop bestelde of gekochte artikelen en/of opleidingen. 
1.2 Elke inschrijving bevestigt telefonisch/email of anders, verbindt u tot de algemene voorwaarden. 

2. Overeenkomst 
2.1 Als er een bestelling is geplaatst gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden en dat u daar ook mee akkoord gaat. 
2.2 Nails & Beauty 10e behoudt zich het recht voor om een bestelling/inschrijving te weigeren of een eventuele koper/cursist te weigeren. 
2.3 Voor elke inschrijving nagelstyling = onmiddellijk te betalen of binnen de opgegeven termijn via bankoverschrijving BE09 9731 6226 3957 of contant ter plaatse bij Nails & Beauty 10e

2.4 Voor elke inschrijving workshop = onmiddellijk te betalen of binnen de opgegeven termijn via bankoverschrijving BE09 9731 6226 3957

2.5 De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het bedrag binnen de opgegeven termijn 
2.6 Door middel van de betaling ga je akkoord met de vooropgestelde data en uren en ga je het engagement aan om deze afspraken na te komen. 
2.7 Het opleidingscenter mag cursisten, die niet aan bovengenoemde of anderszins overeengekomen betalingsverplichting voldoen, van (verder) onderwijs uitsluiten, terwijl bovendien de gehele verschuldigde onderwijsbijdrage direct opeisbaar is. 


3 Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn excl. 21% btw en of eventuele verzendingskosten 
3.2 Een voorschot is niet terug betaalbaar

3.3 Druk en zetfouten voorbehouden

 
4. Uitvoeringstermijn 
4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na ontvangst van de betaling. 

5 Annulering en herroepingsrecht 
5.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 48uur na levering, aan Nails & Beauty 10e ter kennisgeving worden gebracht. 
5.2 Bij annulering 1 WEEK voor start opleiding = 50% van het lesgeld te betalen 
5.3 Bij niet opdagen opleiding/workshop = 100% van het lesgeld te betalen 
5.5 Een cursus kan enkel geannuleerd worden door middel van email via info@nailsbeauty10e.be of telefonisch.  
5.6 Kan je omwille van een gegronde reden niet aanwezig zijn voor een les, dan vragen wij om ons dit minstens 24u op voorhand te laten weten. Wij zullen er dan alles aan doen om je nieuwe cursusdata voor te stellen en de betaalde cursus te herboeken.


6 Aansprakelijkheid 
6.1 Nails & Beauty 10e is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: Overmacht; enige andere van buiten afkomende oorzaak. 
6.2 Nails & Beauty 10e draagt zorg voor een tijdige levering, zij is echter niet aansprakelijk voor eventuele vertraging door omstandigheden buiten haar invloedsfeer. 
6.3 Nails & Beauty 10e zal in beginsel niet gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van afnemer te vergoeden. 

 

6.4 Het opleidingscenter is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal van aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen. Alle schade welke door de cursist aan het schoolgebouw, het meubilair etc. wordt toegebracht, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald. De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan de kleding en/of eigendommen van derden. 


7 Betaling 
7.1 Betaling dient te geschieden via overschrijving. Goederen worden pas verzonden na bijschrijving op rekening BE09 9731 6226 3957
7.2 1ste herinnering factuur wordt er 5€ extra administratiekosten aangerekend 
7.3 2de herinnering factuur wordt er 10€ extra administratiekosten aangerekend 
7.4 Indien Nails & Beauty 10e zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen, wordt het totaal (nog) te vorderen bedrag verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- c.q. proceskosten. 

8 Recht/Geschillen 
8.1 op alle overeenkomsten waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing 
8.2 alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtscolleges van het arrondissement Zottegem (Oudenaarde) 
8.3 alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper vallen. 


9 Auteursrechten 
9.1 De auteursrechten op het door het opleidingscenter aan de cursist verstrekt lesmateriaal, berust bij het opleidingscenter. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd, en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. fotokopie, microfilm of op enigerlei anders wijze, zonder voorafgaande toestemming van het opleidingscenter. 

10 algemene voorwaarden m.b.t het schoonheidssalon/ nagelstudio

10.1 Bij het maken van een eerste afspraak worden persoonlijke gegevens van de klant in een digitaal klantensysteem genoteerd. Deze gegevens blijven in de salon en zullen niet worden verstrekt aan derden.

10.2 Gelieve contant, zo mogelijk gepast te betalen. Er is mogelijkheid om via de mobiele applicatie van bankcontact op je smartphone te betalen.

10.3 U wordt verzocht stipt aanwezig te zijn. Zo kunnen wij op de afgesproken tijd starten. Bent u iets later? Dan wordt u vriendelijk verzocht dit te melden.

10.4 Ben u meer dan 15 minuten te laat, dan wordt de afspraak geannuleerd en kijken we samen met u naar een nieuw afspraakmoment. Dit i.v.m. Respect voor de volgende klant en de kwaliteit die in het gedrang zou komen. Na 3x te laat komen zonder te verwittigen ben ik genoodzaakt 50% van de geplande behandeling in rekening te brengen middels een factuur. Dit ter compensatie van de verloren tijd.

10.5 Bent u verhinderd? Dan verzoek ik u vriendelijk dit op zijn laatst 24u van tevoren te melden. Lukt dit niet ben ik na 3x genoodzaakt 50% van de geplande behandeling in rekening te brengen middels een factuur. Ter compensatie van de verloren tijd.

10.6 Bij 3x no show (niet aanwezig zijn op u afspraak zonder mededeling) wordt het volledige

 

bedrag van de behandeling in rekening gebracht, middels een factuur.

10.7 Bij meerdere malen te laat komen of no show, staat het Nails & Beauty 10e vrij om in de toekomst nieuwe afspraken te weigeren.

10.8 Tijdens de feestperiode (kerst en nieuwjaar) Is de “3 kansen regel” niet van toepassing. D.w.z. bij meer dan 15min te laat, no show en anulatie minder dan 24u van tevoren zal 50% van de geplande behandeling in rekening worden gebracht middels factuur.

10.9 De minimumleeftijd voor kunstnagels is 16 jaar

10.10 Bij constatering van een bacterie- of schimmelinfectie wordt de behandeling stopgezet i.v.m. de hygiëne. De kunstnagels zullen worden verwijderd tot deze infectie volledig genezen is.

10.11 Kunstnagels geplaatst door andere stylistes worden niet bijgewerkt. De oude set zal worden verwijderd, een nieuwe set zal dan worden geplaatst. Voor beide behandelingen worden kosten in rekening gebracht. Gelieve van tevoren aan te geven wanneer u nog kunstnagels hebt die door een andere styliste zijn geplaatst.

Huisregels:

  • Een afspraak maak je best tijdig. Een week op voorhand of dezelfde week is meestal moeilijk om nog een plaatsje te bemachtigen. Last minute vrije plaatsen zullen op de facebook pagina verschijnen.
  • U krijgt 7 dagen garantie op u kunstnagels, betreft een nieuwe set of bijwerking. Wanneer nodig, is reparatie van nagel(s), zo nodig een nieuwe set binnen de gestelde termijn. Indien “breuk/schade” niet door eigen toedoen is. Wij kijken samen met u naar de mogelijke oorzaak hiervan. Deze garantie vervalt wanneer de schade door eigen toedoen of verkeerd gebruik van handen/ nagels is.
  • Garantie vervalt wanneer: u de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere styliste, u zonder handschoenen met agressieve kuisproducten heeft gewerkt, u de kunstnagels heeft afgebeten, door onjuist gebruik of opzettelijk afbreken.
  • U krijgt informatie over het juiste gebruik en verzorgen van u nagels.
  • U kan mij bereiken via sms, mail of een bericht op facebook voor afspraken of vragen. Behalve op maandag voormiddag. Dit is mijn enige sluitingsmoment. Ik ben iedere werkdag bereikbaar van 9u tot 21u en op zaterdag van 10u tot 18u. Gelieve hier rekening mee te houden. Hou ook rekening met het feit dat ik moeilijk telefonisch kan opnemen terwijl ik met een behandeling bezig ben. Zo bent ook u zeker dat mijn volledige aandacht volledig voor u is.
  • Tijdens ontspannende behandelingen verzoek ik u vriendelijk u telefoon uit te zetten. Zo kunt u ook maximaal genieten van u behandeling.
  • Een cadeaubon is 1 jaar geldig! Op elke bon staat dan ook de vervaldatum vermeld. Eenmaal deze datum is verstreken, zal de cadeaubon niet meer worden aanvaardt. Cadeaubonnen zijn enkel geldig op behandelingen.
  • Hygiëne komt van 2 kanten. Zorg dat uw persoonlijke hygiëne in orde is. Zowel nagels en handen en/of voeten alsmede het lichaam (i.v.m. ontharing) alvorens u in de salon komt.
  • Bij het maken van de eerste afspraak gaat u automatisch akkoord met deze huisregels / algemene voorwaarden